O regułach wpływu społecznego stosowanych w reklamach społecznych

Współczesne życie przebiega w zawrotnym tempie. Przytłoczeni ogromem trudnych doświadczeń i problemów, stajemy się obojętni na dobro ogółu, a czasami także i nas samych. Reklama społeczna służy podnoszeniu świadomości ludzi na temat problemów ogólnospołecznych, sprawia, że są one stale uwypuklone. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych zachowań ludzkich, korzystnych dla całej społeczności, a także samej jednostki. W tworzeniu reklamy społecznej niezbędna jest wiedza psychologiczna, między innymi w zakresie technik wpływu społecznego. Jak można wykorzystać techniki wywierania wpływu w reklamie społecznej?

 

O reklamie społecznej z perspektywy teoretycznej

Reklama społeczna jest bardzo istotnym i pomocnym narzędziem w kampanii społecznej. Nie służy ona manipulacji i stąd wynika jej przewaga nad reklamą komercyjną. Reklama społeczna musi być tak skonstruowana, aby zmusić odbiorców do myślenia, nie powinna tylko szokować, ale poruszać i wywoływać refleksję. „Reklamy społeczne tworzy się, by zwrócić uwagę na los innych, uwrażliwić społeczeństwo, ostrzegać, informować, namawiać, uzmysłowić szerokiemu gremium pewien ważny społecznie problem.” (Bazan, 2011, s. 79). Stosuje się w nich rozmaite środki wyrazu i wpływu społecznego, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców i skutecznie zmienić ich myślenie oraz sposób zachowania. Jest to zgodne z definicją zaproponowaną przez Maisona i Maliszewskiego (2002, za: Bazan 2011), która mówi, że „reklama społeczna jest komunikatem perswazyjnym, który ma służyć zmianom postaw i zachowań” (s. 80), konfrontuje ona z przekonaniami i wartościami, jakie posiada odbiorca w odniesieniu do danego problemu. Owa zmiana postawy ludzi dokonuje się to poprzez namawianie do zachowań prospołecznych lub zaniechania zachowań niepożądanych czy szkodliwych. Dzięki zastosowanym narzędziom reklama informuje odbiorców, jakie czekają ich zyski i straty, z podjęcia konkretnego działania. W swojej książce Doliński przytacza wyniki badań Ohme i Gusztyły (1997, za: Doliński, 2003), pokazujące, że ludzie bardziej przejmują się tym, że mogą coś stracić, niż tym, że mogą coś zyskać. Reklama społeczna to forma komunikacji masowej, cechuje się ponadto dobrowolnością i nie zawiera środków przymusu wobec odbiorcy – to on sam ma podjąć decyzję i tylko od niego zależy, jaka ona będzie. Posługuje się ona perswazją nakłaniającą, co oznacza, że przyciąga odbiorcę do pewnych idei, postaw, zachowań, które są istotne z punktu widzenia nadawcy (Kożuch, 2011). Dzięki reklamie społecznej ważne problemy ogólnospołeczne nie znikają nam z widoku, podnoszony jest poziom naszej świadomości społecznej. Reklama społeczna może być dwojakiego rodzaju – racjonalna lub emocjonalna. Ten drugi rodzaj (stanowiący większość reklam społecznych) bazuje na emocji lęku lub współczucia. A jak pokazują badania Wierzchonia i Orzechowskiego (2007, za: Kożuch, 2011), odbiór reklamy społecznej może być zależny od użytych w niej technik wpływu społecznego.

 

Czym jest wpływ społeczny?

Wpływ społeczny jest jednym z najważniejszych zagadnień psychologii społecznej, a zetknąć się z nim możemy w praktycznie każdej dziedzinie życia. Na początku należy zaznaczyć, że zjawisko wpływu społecznego nie jest tym samym, co manipulacja społeczna, gdyż jest pojęciem szerszym. Aby opisać to pojęcie, posłużę się definicją Dolińskiego (2000), która określa wpływ społeczny jako „proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany w zachowaniach, postawach, doświadczanych emocjach czy stanach motywacyjnych pod wpływem rzeczywistych bądź tylko wyobrażanych zachowań innej osoby czy grupy osób.” (s. 8). Z tej definicji wynika zatem, że efekt takiego oddziaływania może być zarówno korzystny, jak i niekorzystny dla odbiorcy, a o tym decydują jedynie intencje nadawcy. W przypadku manipulacji, intencją autora jest wyłącznie jego własna korzyść. Tak więc możemy określić, że kategoria „manipulacja społeczna” zawiera się w szerszej kategorii, jaką jest „wpływ społeczny”, a co za tym idzie – nie każde użycie wpływu społecznego jest manipulacją (Doliński, 2000). Psycholog społeczny jako obserwator życia ludzkiego jest świadkiem stosowania wpływu społecznego przez zwykłych ludzi w ich codziennym życiu, dzięki czemu może wykorzystać efekty swojej obserwacji i zastosować korzystną formę wpływu społecznego właśnie w dziedzinie reklamy społecznej i za jej pomocą modyfikować myślenie i zachowanie ludzi.

Za Cialdinim (1996), autorytetem w dziedzinie wpływu społecznego, wyróżniamy sześć reguł, za pomocą których można sklasyfikować techniki wpływu społecznego, a są to: reguła wzajemności, reguła zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności, lubienia i sympatii, autorytetu oraz niedostępności. Cialdini w swojej książce „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka.” koncentrował się głównie na negatywnych aspektach zjawiska wpływu społecznego, pisząc o wykorzystywaniu technik wpływu przez oszustów i naciągaczy oraz zamieszczając wskazówki dotyczące tego, jak bronić się przed takim negatywnym wpływem społecznym. Jednak jest to tylko jedna perspektywa. Narzędzia wpływu społecznego mogą być wykorzystywane również w sposób pozytywny, korzystny dla człowieka, a nawet służący ogólnemu dobru i szczytnym celom. Tak właśnie dzieje się w przypadku reklam społecznych, gdzie używane są dokładnie te same techniki wpływu, jednak ich autorom przyświeca zupełnie inny cel. Omawiając przykłady polskich reklam społecznych, pokażę, że wiedza psychologiczna ma bardzo ważne zastosowanie w reklamie społecznej, a narzędzia wpływu społecznego można wykorzystać do kształtowania pozytywnego zachowania, korzystnego dla społeczeństwa.

 

Jakie techniki wywierania wpływu społecznego pojawiają się w polskich reklamach społecznych?

Reguła wzajemności mówi o tym, że ludzie posiadają potrzebę odwdzięczania się za otrzymane dobra. Na mocy tej reguły jesteśmy „zobowiązani do przyszłego rewanżowania się za przysługi, prezenty, zaproszenia i tym podobne dobra, jakie sami otrzymaliśmy.” (Cialdini, 1996, s.34). Towarzyszy temu poczucie zobowiązania, ponieważ nikt z nas nie chce odczuwać dyskomfortu z uwagi na pozostawiony dług wdzięczności. Obecność i siła tej reguły jest typowa dla wielu różnych kultur. Aby zobrazować zastosowanie tej reguły, możemy przywołać tutaj polską kampanię społeczną „Krewniacy”[1], w której zastosowano hasła reklamowe, opierające się między innymi na regule wzajemności, np.: „Dostałem krew. Żyję.”. Inny przykład hasła to: „Pomyśl – i Ty możesz znaleźć się po drugiej stronie”, pochodzący z kampanii na rzecz transplantacji, zachęcającej do podpisywania oświadczeń woli, która działa przy kampanii „Krewniacy”.  Z badań Amrogowicza, Gregulskiej i Konkela (2007, za: Kożuch 2011), wynika, że właśnie reklama stosująca regułę wzajemności jest najefektywniejsza i najskuteczniejsza.  Ponadto, Cialdini (1996) pisze również o tym, że organizacja American Disabled Veterans, zajmująca się m.in. zbieraniem funduszy na rzecz kalekich żołnierzy, w odpowiedzi na normalną prośbę o datek spotyka się z pozytywną reakcją u 18% odbiorców, a w odpowiedzi na prośbę o datek wraz z dołączonym prezentem, pozytywne reakcje występują u 35% odbiorców. W tym miejscu należy zaznaczyć, że stosowanie narzędzi wpływu społecznego w reklamach, czy kampaniach społecznych, nie ogranicza się tylko do haseł reklamowych i sloganów. Narzędzia te używane są także przy tworzeniu obrazów (billboardów) i całych spotów reklamowych. Na zasadzie wzajemności opierają się także reklamy promujące pomaganie chorym czy niepełnosprawnym; w spotach reklamowych często występują dzieci, które w zamian za pomoc oferują darczyńcy swój uśmiech i wdzięczność (na przykład reklamy Fundacji „Nie jesteś sam”).

Druga reguła, to reguła zaangażowania i konsekwencji. Polega ona na tym, że „kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy stanowisko w jakiejś sprawie, napotykamy zarówno wewnątrz nas, jak i w innych, silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się zaangażowaliśmy.”(Cialdini, 1996, s. 67). Czasami w ten sposób usprawiedliwiamy naszą decyzję albo po prostu przekonujemy samym siebie, że była ona słuszna. Dzięki tej regule, osoby, które raz zaangażowały się w działania np. prozdrowotne albo pomocne, dzięki skutecznym kampaniom społecznym, będą chętnie brały udział w kolejnych działaniach. Zasada ta nie jest raczej wykorzystywana w reklamie społecznej w sposób bezpośredni, jednak dzięki jej działaniu, odbiorcy reklam angażują się w promowane zachowania i konsekwentnie je realizują. Wiąże się to także z techniką wpływu społecznego zwaną „stopa w drzwiach„, polegającą na tym, że spełnienie małej prośby, powoduje zaangażowanie się w sprawę i czyni nas bardziej podatnymi i chętnymi na spełnienie kolejnej, już większej prośby. Cialdini (1996) pisze o tym, jak organizacje dobroczynne nakłaniają swoich ofiarodawców do niewielkiego zaangażowania, które w późniejszym czasie skutkuje spełnianiem nawet bardzo dużych próśb. Przytacza również wyniki badań Schwartza (1970, za: Cialdini, 1996), które wykazały, że spełnienie niewielkiej prośby, takiej jak zgoda na udzielenie wywiadu, może zakończyć się nawet zgodą na oddanie szpiku kostnego.

Kolejna reguła – społecznego dowodu słuszności, mówi o tym, że my sami nie decydujemy, czy coś jest poprawne i właściwe czy nie, ale odwołujemy się do tego, co inny ludzie sądzą na dany temat. Jesteśmy skłonni uznać dane zachowanie za poprawne w danej sytuacji, jeśli inni ludzie też się tak zachowują. Regułę tę stosuje się zarówno w reklamach komercyjnych, jak i społecznych. Przykładem może być kampania społeczna „20 minut dziennie” i jej hasło „Cała Polska czyta dzieciom”. Kolejnym przykładem użycia tej zasady w reklamie społecznej są hasła pochodzące z kampanii „Krewniacy”: „Łączy nas wszystkich krew”, „Zostań Krewniakiem! Ratuj z nami ludzkie życie!”, „Wszyscy jesteśmy krewniakami”. Reguła ta funkcjonuje w reklamach społecznych także w inny sposób, a mianowicie, ściśle wiąże się ze zjawiskiem rozproszonej odpowiedzialności, polegającym na tym, że „im więcej jest osób, które mogą pomóc, tym mniejsza jest osobista odpowiedzialność każdej z nich za udzielenie tej pomocy” (Cialdini, 1996, s. 127), a jednocześnie tym mniej osób podejmuje działanie pomocne. Część reklam społecznych jest skierowana właśnie na przeciwdziałanie temu zjawisku, a więc zamiast promować poleganie na opinii innych, stara się zmienić postawy ludzi, nakłaniając ich do przerwania milczenia i obojętności wobec krzywdy innych. Przykładem może być hasło reklamowe „Nie zamykaj oczu na przemoc wobec dzieci” kampanii „REAGUJ. MASZ PRAWO.”[2]. Generalnie celem reklamy społecznej jest zniwelowanie obojętności wobec problemów ogólnospołecznych, jednak nie zawsze ta obojętność wynika z rozproszenia odpowiedzialności, czasami winny jest pośpiech i szybkie tempo życia, niewiedza czy niechęć.

wpływ społeczny w reklamach społecznych 3

Zgodnie z następną regułą – lubienia i sympatii, jesteśmy skłonni spełniać prośby osób, które znamy i lubimy. A lubimy osoby atrakcyjne fizycznie, podobne do nas samych i osoby, które prawią nam komplementy. W marketingu społecznym reguła ta wykorzystywana jest poprzez zapraszanie do reklam osób powszechnie znanych i sławnych (Kożuch, 2011). Przykładem wykorzystania tej reguły może być kampania przeciwko przemocy w rodzinie „Kocham. Nie biję.”[3], w reklamach której wystąpili polscy aktorzy i piosenkarze, m.in. Tomasz Karolak, Anna Przybylska, Anna Wyszkoni i Magdalena Różczka. Kolejnym przykładem jest kampania „Nie dostaniesz mnie.”[4], w której reklamach wzięli udział m.in. Mateusz Damięcki, Aleksandra Kwaśniewska i Małgorzata Socha. Warto wspomnieć również o akcji „Rak. To się leczy!”[5], w której wiele polskich sław bierze aktywny udział, m.in. Małgorzata Kożuchowska, Cezary Pazura, Stanisław Mikulski, Ryszard Kalisz i wiele innych osób. Polscy celebryci angażowali się także w kampanię „Pij mleko! Będziesz wielki.”  Wiedzę psychologiczną możemy w tym miejscu wykorzystać także do stworzenia i propagowania w reklamie pozytywnego wizerunku obywatela, np. świadomego ekologicznie. Pokazując atrakcyjnych, zamożnych i popularnych ludzi, którzy dbają o środowisko wytwarza się wizerunek osoby zainteresowanej losami Ziemi jako człowieka sukcesu, atrakcyjnego i skutecznego. Dzięki temu, że sławne osoby pojawiają się w kampaniach, tematyka prospołeczna może dotrzeć do większej ilości ludzi, niż tradycyjna kampania edukacyjna (Zimbardo, Leippe, 2004). Tak więc dzięki znajomości tej zasady, ale także wiedzy psychologicznej w zakresie warunkowania klasycznego, można wytworzyć u odbiorców pozytywną postawę, dzięki skojarzeniu zachowania prozdrowotnego z innym bodźcem pozytywnym, ukazanym w reklamie.

wpływ społeczny w reklamach społecznych 4

Kolejna reguła – autorytetu, wiąże się ze skłonnością ludzi do ulegania innym osobom posiadającym wysoką pozycję społeczną, kompetencje w jakiejś dziedzinie lub dysponującym dowodami potwierdzającymi wysoki status (Kożuch, 2011). W reklamach społecznych często wykorzystuje się to narzędzie, a jest ono szczególnie skuteczne, jeśli odbiorca nie ma jeszcze sprecyzowanej opinii na dany temat. Jako przykład można tu podać hasło reklamowe kampanii „Krewniacy”, które brzmi „Jestem krewniakiem, a Ty?”, pod którym podpisał się prof. Zbigniew Religa, autorytet w dziedzinie kardiochirurgii.

Ostatnia reguła, to reguła niedostępności, mówi o tym, że idee i dobra niedostępne oceniamy jako bardziej wartościowe niż te, do który mamy swobodny dostęp. Ograniczony dostęp podnosi bowiem ich atrakcyjność. Dzięki znajomości tej reguły, możemy kształtować ludzkie zachowania, stosując pozytywną formę wpływu społecznego w reklamach społecznych. Opierając się na regule niedostępności, zachowania prozdrowotne czy pomocne są ukazywane jako szczytne, wymagające odwagi, rzadkie, a przez to bardzo cenne. Jako przykład przytoczę tutaj kolejne hasło reklamowe kampanii „Krewniacy”: „Tylko nieliczni mają odwagę zostać krewniakiem.”. Inne przykłady to „Serca nie rosną na drzewach” – jedno z haseł kampanii „Narządy nie rosną na drzewach”[6].

wpływ społeczny w reklamach społecznych 5

Z badań Szreder (2010, za: Kożuch, 2011) wynika, że stosunek do reklamy społecznej 75% badanych licealistów określiło jako pozytywny i przyznało, że podoba im się ten typ reklamy, a ponadto 62% badanych było zdania, że mogą one zapobiegać problemom społecznym, choć w przypadku niektórych zachowań, takich jak np. przemoc, samo zwiększanie świadomości społecznej nie wystarczy, aby dokonać zmiany. Z kolei w badaniach Kożuch (2011) ponad 75% respondentów było zdania, że komunikaty prospołeczne mogą zmieniać nastawienie odbiorców do problemów społecznych.

 

Czynniki, które ograniczają oddziaływanie reklam społecznych

Z powyższych argumentów wynika, że psychologia społeczna może służyć do promowania i kształtowania pozytywnych, prospołecznych zachowań. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie wyżej omówionych technik nie zagwarantuje skuteczności reklamy społecznej. Istnieje kilka barier, które ograniczają perswazyjne oddziaływanie przekazów prozdrowotnych (Zimbardo, Leippe, 2004). Pierwszą z nich jest przyjemność, którą ludzie czerpią z niezdrowych nawyków: słodycze są bardzo smaczne, a palenie dla palaczy przyjemne. Ponadto ludzie często bywają nierealistycznymi optymistami, jeśli chodzi o ich zdrowie i wierzą, że ryzyko zachorowania jest poniżej przeciętnego (przekonania „mnie to nie dotyczy”, „to mi się nie przydarzy”). Z tą poznawczą przeszkodą można sobie poradzić dzięki technikom wpływu społecznego, ukazując w reklamach prozdrowotnych ludzi o podobnym stylu życia do odbiorców, których dotknęły problemy czy choroby, ale skutecznie sobie z nimi poradzili. Pozwoli to na internalizację przekonania, że jeśli nie podejmiemy konkretnych działań, problemy mogą spotkać także nas. Badania (Maddux, Rogers, 1983, za: Zimbardo, Leippe, 2004) dowodzą, że jeśli przekaz prozdrowotny odnosi się do skuteczności i samodyscypliny odbiorcy (np. „to działa i możesz to zrobić”) to ma on bardzo silne oddziaływanie. Dodatkowo warto wspomnieć o paradoksie „lepszego od średniego” w kontekście przekonania, że inni są bardziej podatni na oddziaływanie reklamy niż oni sami. Z badań Dolińskiego (2000) wynika jednak, że reklama jest skuteczniejsza, niż nam się to wydaje, zarówno wobec innych, jak i nas samych. A dzieje się to za sprawą m.in. wiedzy psychologicznej pracowników agencji reklamowych. Kolejną barierą dla przekazów prozdrowotnych jest natłok złych wiadomości w mediach, które odbierają odbiorcom wszelką chęć do dalszych starań, które wydają im się bezcelowe i skazane na porażkę. Dlatego zastosowanie w reklamie społecznej wiedzy psychologicznej pozwoli na podtrzymanie uwagi odbiorców oraz przekonanie ich, że wysiłki są skuteczne. Aby tego dokonać trzeba użyć nośnych haseł, silnych i zgodnych z prawdą argumentów oraz precyzyjnych zaleceń. Mechanizmem perswazji jest także odwoływanie się w reklamie do strachu, jednak nie może to być działanie zbyt silne, gdyż ludzie mogliby popaść w stan negacji i zdominować mogłoby ich poczucie bezradności. Przeszkodą może być także to, że techniki wpływu społecznego są powszechnie stosowane przez oszustów i sekty, ale także w reklamach komercyjnych. Odbiorcy wyrabiając sobie negatywne nastawienie do tego typu reklam, odrzucają także reklamy społeczne. Warto jednak podkreślić, że w przypadku reklam komercyjnych mamy do czynienia z manipulacją, natomiast w przypadku reklam społecznych – z wpływem społecznym, który, jak wynika z podanej wcześniej definicji Dolińskiego (2000), nie jest tym samym, co manipulacja.

 

Inne ważne aspekty reklamy społecznej

Istotną kwestią jest także to, że reklama społeczna powinna być „zakorzeniona” w kulturze, co oznacza, że musi uwzględniać wartości, tradycje i obyczaje danej ludności. Postać reklamy społecznej powinna być dopasowana do grupy odbiorczej – jej płci, wieku, statusu ekonomicznego, stylu życia, potrzeb, a także mechanizmów, które powodują, że ludzie trwają przy danym zachowaniu. Reklama społeczna powinna także uwzględniać aspekty poznawcze recepcji komunikatów reklamowych – właściwości percepcji, uwagi, pamięci i kategoryzacji, dlatego tak ważne jest np. odpowiednie ułożenie i kompozycja graficzna billboardów czy spotów reklamowych. Warto też uwzględnić inny poznawczy aspekt – przekaz powinien być sformułowany negatywnie, czyli ma ukazywać straty, które można ponieść, a nie zyski – gdyż percepcja takiego komunikatu ma ogromne znaczenie. Istotne jest także to, że samo szokujące hasło jeszcze nie stanowi o sukcesie kampanii społecznej. Reklama społeczna powinna poruszać i skłaniać do refleksji, a za nią stać powinna konkretna strategia i plan, jak rozwiązać problem, a nie tylko jak go nagłośnić. Jeśli twórcy reklam społecznych skupiają się wyłącznie na wzbudzeniu emocji i zbulwersowaniu odbiorców, to nie osiągną sukcesu. Oczywiście niezbędny jest pewien element zaskoczenia, coś, co przyciągnie uwagę widza, jednak nie można zapominać o tym, że reklama społeczna ma służyć zmianie myślenia, a co za tym idzie – także i zachowania odbiorców. Musi więc posiadać także walor informacyjny i motywować do zmiany. Odwołując się do modelu efektywnej reklamy Krugmana (1967, za: Doliński, 2000), można powiedzieć, że skuteczna reklama społeczna buduje silne związki w trójkącie: między promowanymi zachowaniami, postaciami występującymi w reklamie i odbiorcą przekazu. Celem ostatecznym jest silna więź pomiędzy widzem a zachowaniem prezentowanym w spocie reklamowym, widz ma uznać, że to zachowanie do niego pasuje, jest zgodne z jego potrzebami i wartościami. Aby ten związek był silny, musi istnieć także skojarzenie między postaciami występującymi w reklamie a danym zachowaniem, oraz pomiędzy odbiorcą a postaciami z reklamy. Widać tutaj zastosowanie techniki sympatii i lubienia. Najważniejsze jest jednak to, aby odbiorca stwierdził, że takie zachowanie mu odpowiada, że jest zgodne z jego preferencjami i chce je podjąć. Oznacza to więc, że reklama uwzględnia cechy grupy odbiorczej. Ponadto warto pamiętać, że zastosowanych narzędzi wpływu społecznego (ale także i haseł, czy obrazów) nie powinno być za dużo – liczy się zachowanie umiaru, tak aby odbiorca nie miał uczucia przesytu.

 

Podsumowując…

Jak widać, techniki wpływu społecznego mogą być zastosowane w sposób korzystny dla odbiorcy, służący ogólnemu dobru. Techniki te mogą być wykorzystywane nie tylko przez oszustów, sekty, czy twórców reklam komercyjnych, ale także przez autorów reklam społecznych, w celu zwiększania świadomości społecznej i kształtowania zachowań ludzi. Istnieją jednak pewne bariery, które stanowią przeszkodę dla zastosowania reguł wpływu społecznego w reklamie społecznej. Istotne znaczenie mają również inne aspekty reklamy – poznawcza recepcja komunikatu czy cechy grupy odbiorczej. Ważne jest także to, że poruszanie problematycznych kwestii i zmienianie postaw ludzi, nie może ograniczać się do samej reklamy społecznej. Musi być ona wspomagana przez inne elementy marketingu społecznego, na przykład planowanie i badania marketingowe (Kożuch, 2011). Ponadto, dobry program edukacyjny dla szkół może być o wiele skuteczniejszy niż nawet najbardziej nośne i szokujące hasło, gdyż dzięki niemu dzieci przesiąkają świadomością prozdrowotną, internalizują treść takich programów, co może przełożyć się na postawy i działania prozdrowotne w późniejszym wieku.

Podsumowując, wiedzę psychologiczną w zakresie technik wpływu społecznego można wykorzystać w tworzeniu reklam społecznych. A dzięki tej pozytywnej odmianie wpływu społecznego możliwe jest korzystne oddziaływanie na postawy i zachowania ludzi.

wpływ społeczny w reklamach społecznych 7

Bibliografia

  • Bazan M. (2011). Psychologiczne aspekty tworzenia kampanii społecznych w walce z przemocą domową w Polsce i na świecie. W: Bierówka, J., Pucek Z. (red.), Media a opinie i postawy społeczne (s. 79-90). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.
  • Cialdini R. B. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Doliński D.  (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Sopot: Gdańskie  Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
  • Kożuch J. (2011). Recepcja komunikatów reklamy społecznej wśród młodzieży. W: Bierówka, J., Pucek Z. (red.), Media a opinie i postawy społeczne (s. 91- 103). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne- Oficyna Wydawnicza AFM.
  • Zimbardo P.G., Leippe M.R. (2004). Psychologia zmiany i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka.

Przypisy

[1] „Krewniacy” to ogólnopolska kampania społeczna promująca Honorowe Krwiodawstwo, powstała w 1999 r. (www.krewniacy.com.pl)

[2] Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – „REAGUJ. MASZ PRAWO” jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. (www.jakreagowac.pl)

[3] Celem kampanii  „Kocham. Nie biję.” jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków. (www.kochamniebije.pl)

[4] Kampania „Nie dostaniesz mnie” ma na celu promowanie testowania krwi w kierunku HIV. (www.aids.gov.pl/?page=kampanie&act=pl&id=9)

[5] Celem kampanii „Rak. To się leczy!” jest zachęcenie Polaków do badań oraz obalenie stereotypu, że nowotwór to wyrok. (www.rak.tosieleczy.pl/)

[6] Cel kampanii „Narządy nie rosną na drzewach” to stworzenie przyjaznej atmosfery wokół problematyki transplantacji oraz promocja dawstwa narządów. (www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,17,watroby_nie_rosna_na_drzewach)

Jedna myśl na temat “O regułach wpływu społecznego stosowanych w reklamach społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *